Uzemnění elektrického ohradníku hromosvod, bezpečnost elektrických ohradníků

Logo firmy Olli vyrábějící elektrické ohradníky

Uzemnění zdroje napětí elektrického ohradníku Olli:

Pulz zdroje napětí způsobuje šok pouze pokud má elektřina volnou zpětnou cestu ze země do uzemnění zdroje napětí oplocení. Aby tato zpětná cesta vznikla, je uzemnění zdroje napětí propojeno do země pomocí zemnících tyčí.
Výjimkou jsou oplocení, u kterých se jako zpětná cesta pro elektřinu používá samostatný zemnící drát. I u tohoto typu oplocení musí být zdroj napětí uzemněn pomocí zemnících tyčí, aby se zabránilo rušení rádiových vln.
Najděte plochu pro umístění zemnících tyčí, která obsahuje dobře vodivou zeminu (ne písčitou nebo kamenitou). Zemina, která je v průběhu roku vlhká je nejlepší.
Na vybraném prostoru posuňte zemnící tyče o 1 metr stranou po přímce nebo do trojúhelníku. Konce ponechte 10 cm nad terénem tak, abyste zajistili svorky uzemnění.
Zemnící tyče propojte v sériích pomocí drátu, který je dodáván spolu se zemnícími tyčemi Olli. Prostor označte jako nebezpečný.
V ideálním případě potřebujete jednu zemnící tyč na jeden joule výstupu zdroje napětí, při dobrých podmínkách bude stačit menší množství.

Zemnící tyč objednávejte v eshopu kliknutím na položku a přidáním do košíku nebo přímo v eshopu v sekci Uzemnění ohradníků.

Hromosvod:

 

systém zapojení hromosvodu
Zemnící systém hromosvodu (1) musí být lepší než zemnící systém oplocení (2).

 

V případě bouřky odpojte zdroj napětí oplocení od oplocení a elektrické napájecí sítě, abyste zabránili vzniku škod. Pokud to není možné, nainstalujte na oplocení systém hromosvodu tak, jak je popsáno na výše uvedeném obrázku. Omezuje se tak pravděpodobnost poškození způsobeného úderem blesku.

Bezpečnost elektrických ohradníků:

Komplexní bezpečnostní nařízení jsou uvedena v uživatelské příručce oplocení. Pečlivě si je pročtěte! Výrobky společnosti Olli splňují oficiální bezpečnostní pravidla definovaná tak, aby zajistila, aby zdroje napětí oplocení a elektrické oplocení nebyly nebezpečné pro lidi nebo zvířata.

Zemnící systém umístěte ve vzdálenosti do 30 m od zdroje napětí vašeho ohradníku. Zemnící tyče umístěte vždy alespoň 10 m od:
– zemnících systémů veřejných sítí (elektřina, plyn, voda, telefon)
– podzemního vodovodního vedení
– kovových vodních nádrží
– kovového obložení budov
Pokud zapojíte zemící systém zdroje napětí ohradníku na vodovodní trubky, můžete dostat zásah elektrickým proudem ve sprše!
Napojení zdroje napětí na uzemnění obecné elektrické sítě může způsobit poruchy rádiových vln a telefonních přístrojů.
Nikdy nepřipojujte více než jeden zdroj napětí k jednomu oplocení.
Nikdy nezavádějte elektřinu do ostnatého drátu.
Na zvířata a oplocení je třeba pravidelně dohlížet.
Elektrické oplocení označte výstražnými značkami.
Vzdálenost mezi dvěma elektrickými oploceními musí být alespoň 2,5 metrů, nejsou-li oplocení napájena ze stejného zdroje napětí oplocení.

Naučte zvířata oplocení respektovat.
Elektrické funkce oplocení testujte v pravidelných intervalech.
Pružinová brána se nedoporučuje pro koně, protože se může lehce přilepit ke koňskému ocasu.
Pro ocelová lana používejte flexibilní podklad. Pro středně napnuté instalace můžete využít bránové pružiny Olli.

Rušení rádiových vln:

Elektrické oplocení může způsobit rušení rádiových vln. To lze slyšet ve formě cvakavého zvuku v reproduktorech nebo vidět v podobě blikajícího proužku na televizním obraze.

Správně postavené elektrické oplocení nezpůsobuje jakékoliv slyšitelné či viditelné poruchy. Problémy v oplocení však mohou způsobovat poruchy u elektronických zařízení.
Nejběžnější příčinou rušení rádiových vln jsou jiskry na drátech oplocení. Veškeré spoje oplocení musí být pevné spoje, protože volné spoje způsobují vytváření jisker, které jsou příčinou silných poruch širokopásmových rádiových vln.
Nikdy nespojujte polydráty polypásek uzly. Vždy používejte kovové oplocovací spoje, které stisknou dráty k sobě řádně. Jiskry by neměly vznikat na žádném místě oplocení!
Elektřinu pod bránami oplocení veďte pomocí zemnícího kabelu vysokého napětí Olli, abyste tak zajistili, že napětí oplocení bude identické na obou stranách brány. To zabrání vzniku jisker na rukojetích brány.
Další častou příčinou narušení rádiových vln je nevhodné či špatně provedené uzemnění. Primárním důvodem uzemnění je poskytnutí zpětné cesty pro elektřinu. Dalším důležitým důvodem je zabránění vzniku narušení rádiových vln. Pokud je objeví problém, zkontrolujte systém uzemnění a opravte ho v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
Zemnící drát oplocení nikdy nepřipojujte ke kovovým vodovodním trubkám nebo uzemnění budov!

Testování uzemnění pomocí Digitálního testeru Olli najdete na stránce Testování:

Testování uzemnění pomocí Digitálního testeru Olli